මතිවානන් හැර ගිය පුටුව වෙනත් අයෙක්ට

124

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපසභාපති ධුරයේ මෙතෙක් කටයුතු කළ කේ. මතිවානන් මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ එම තනතුර සඳහා ආචාර්ය ජයන්ත ධර්මදාස මහතා පත් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක කමිටුව එම තීරණය ඒකමතිකව සම්මත කරගෙන ඇත. උමාර් අක්මාල්ගේ දඬුවම ලිහිල් කරයි කේ මතිවානන් මහතා සිය හදිසි ඉල්ලා අස්වීම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උපසභාපති ධුරයේ මෙතෙක් කටයුතු කළ කේ. මතිවානන් මහතා ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ එම තනතුර සඳහා ආචාර්ය ජයන්ත ධර්මදාස මහතා පත් කර ඇත. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ විධායක කමිටුව එම තීරණය ඒකමතිකව සම්මත කරගෙන ඇත. උමාර් අක්මාල්ගේ දඬුවම ලිහිල් කරයි කේ මතිවානන් මහතා සිය හදිසි ඉල්ලා අස්වීම…