ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයෙන් බොක්සිං වෙත මිලියන 50ක්!

47
 

බොක්සිං ක්‍රීඩාවෙන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ හිමිකර ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතා ඔප්නැංවීම සඳහා තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (09) ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමය සමඟ ගිවිසුම්ගත වෙමින් ඔවුන්ට මූල්‍යමය ප්‍රදානයක් ලබා දුන්නේය. තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මහතා සහ …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

බොක්සිං ක්‍රීඩාවෙන් ජාතික හා ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණ හිමිකර ගැනීමේ අරමුණ ඇතිව ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ දක්ෂතා ඔප්නැංවීම සඳහා තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා ඊයේ (09) ශ්‍රී ලංකා බොක්සිං සංගමය සමඟ ගිවිසුම්ගත වෙමින් ඔවුන්ට මූල්‍යමය ප්‍රදානයක් ලබා දුන්නේය. තරුණ හා ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් අමල් එදිරිසූරිය මහතා සහ …