ලංකා ප්‍රිමියර් ලීගයේ ක්‍රීඩකයින් කාණ්ඩගත වෙයි

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2020

4296
Lanka Premier League

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (LPL) ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩකයින් කණ්ඩායම් ගත කිරීම (player draft) අද (19) දින අන්තර්ජාල වීඩියෝ දුරකථන සංවාදයක් හරහා සිදුවූ අතර ඒ සඳහා දඹුල්ල, ගාල්ල, යාපනය, මහනුවර සහ කොළඹ යන කණ්ඩායම් වල පුහුණුකරුවන් සහ කණ්ඩායම් අයිතිකරුවන් සහභාගී වී සිටියේය.  ගාල්ල Gladiators, මහනුවර Tuskers, දඹුල්ල Hawks, කොළඹ Kings, යාපනය Stallions…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලංකා ප්‍රිමියර් ලීග් (LPL) ක්‍රිකට් තරගාවලියේ ක්‍රීඩකයින් කණ්ඩායම් ගත කිරීම (player draft) අද (19) දින අන්තර්ජාල වීඩියෝ දුරකථන සංවාදයක් හරහා සිදුවූ අතර ඒ සඳහා දඹුල්ල, ගාල්ල, යාපනය, මහනුවර සහ කොළඹ යන කණ්ඩායම් වල පුහුණුකරුවන් සහ කණ්ඩායම් අයිතිකරුවන් සහභාගී වී සිටියේය.  ගාල්ල Gladiators, මහනුවර Tuskers, දඹුල්ල Hawks, කොළඹ Kings, යාපනය Stallions…