මහනුවරට ආ අළුත්ම වීරයා

109
 

ඔබට රිය පැදවීමේ හැකියාවක් නොමැති නම් රේසින් කාරයක් ගැනීමේ ඵලක් නැත. අශ්වබල ශක්තියෙන් පරිපූර්ණ රියක් පැදවීම, වරක් කළ නොහැකි යැයි සිතූ සීමාවන් පසුකරමින් පැද යාම වෙනස්ම කුසලතාවයකි.  එය මිනිසා සහ යන්ත්‍රය අතර ඇති අවබෝධයක් වන අතර යථාර්ථය නම් සෑම විටම කාරය සහ රියදුරු එකිනෙකාට අනුපූරක වන විට ජයග්‍රහණයන් පහසුවෙන් ඉදිරියට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ඔබට රිය පැදවීමේ හැකියාවක් නොමැති නම් රේසින් කාරයක් ගැනීමේ ඵලක් නැත. අශ්වබල ශක්තියෙන් පරිපූර්ණ රියක් පැදවීම, වරක් කළ නොහැකි යැයි සිතූ සීමාවන් පසුකරමින් පැද යාම වෙනස්ම කුසලතාවයකි.  එය මිනිසා සහ යන්ත්‍රය අතර ඇති අවබෝධයක් වන අතර යථාර්ථය නම් සෑම විටම කාරය සහ රියදුරු එකිනෙකාට අනුපූරක වන විට ජයග්‍රහණයන් පහසුවෙන් ඉදිරියට…