විනය කඩකිරීමක් නිසා ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේව නැවත ගෙදර එවයි

3267
 

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ කොදෙව් ශ්‍රී ලංකා තෙවන ටෙස්ට් තරගයට පෙර නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ඒවා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ බලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගිවිසුමේ තිබූ විනය කරුණු කඩ කළ නිසා ඔහු නැවත ශ්‍රී ලංකාවට එවූ බවයි. අභියාචනාව විසි වේ;…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ජෙෆ්රි වැන්ඩර්සේ කොදෙව් ශ්‍රී ලංකා තෙවන ටෙස්ට් තරගයට පෙර නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ඒවා තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ බලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ ගිවිසුමේ තිබූ විනය කරුණු කඩ කළ නිසා ඔහු නැවත ශ්‍රී ලංකාවට එවූ බවයි. අභියාචනාව විසි වේ;…