ඔලිම්පික් පදක්කම් හොයන හෙල්ල වීසි කිරීමේ පුහුණුකරු “ප්‍රදීප්”

110

“2005 වසරේ ජාතික විසිකිරිමේ පුහුණුකරු ලෙසින් වැඩ ආරම්භ කරල අවුරුදු 11කින් ඔලිම්පික්වලට ක්‍රීඩකයෙක් සහභාගී කරවනවා. ඒ වගේම පැරා ඔලිම්පික් එකට සුදුසුකම් ලැබූ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් බිහි කරල තියෙනවා. තවත් ක්‍රීඩකයෙක් සුදුසුකම් ලැබීමේ ආසන්න මට්ටමේ ඉන්නවා. ඔවුන් අතරින් එක් හෝ ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන් පුහුණු කිරීම මගේ අභිප්‍රායයි.”  මෙහෙම පවසන්නේ මෙරට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

“2005 වසරේ ජාතික විසිකිරිමේ පුහුණුකරු ලෙසින් වැඩ ආරම්භ කරල අවුරුදු 11කින් ඔලිම්පික්වලට ක්‍රීඩකයෙක් සහභාගී කරවනවා. ඒ වගේම පැරා ඔලිම්පික් එකට සුදුසුකම් ලැබූ ක්‍රීඩකයන් දෙන්නෙක් බිහි කරල තියෙනවා. තවත් ක්‍රීඩකයෙක් සුදුසුකම් ලැබීමේ ආසන්න මට්ටමේ ඉන්නවා. ඔවුන් අතරින් එක් හෝ ඔලිම්පික් පදක්කමක් දිනා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන් පුහුණු කිරීම මගේ අභිප්‍රායයි.”  මෙහෙම පවසන්නේ මෙරට…