සුපිළිපන් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබූ ක්‍රීඩිකාව “ඉනෝකා”

99
ඉනෝකා රත්නවීර මහත්මියගේ Facebook ගිණුමෙන්

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මගින් පුරවැසියන්ට අවංකව සේවය සලසන රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පිරිනමන “සුපිළිපන් ප්‍රණාම – 2020” සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ ගාල්ල, කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඉනෝකා හිමාලි රත්නවීර මහත්මිය යි. රාජ්‍ය සේවා භූමිකාවට අමතර ව විවිධ ක්‍රීඩාවන් හි ද දක්ෂතා දක්වා ඇති ඇය ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි මේ.  “වර්තමානයේ ගොඩාක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය මගින් පුරවැසියන්ට අවංකව සේවය සලසන රාජ්‍ය නිලධාරීන් වෙනුවෙන් පිරිනමන “සුපිළිපන් ප්‍රණාම – 2020” සම්මානයෙන් පිදුම් ලබන්නේ ගාල්ල, කඩවත්සතර ප්‍රාදේශීය ලේකම් ඉනෝකා හිමාලි රත්නවීර මහත්මිය යි. රාජ්‍ය සේවා භූමිකාවට අමතර ව විවිධ ක්‍රීඩාවන් හි ද දක්ෂතා දක්වා ඇති ඇය ගැන ThePapare.com තබන සටහනකි මේ.  “වර්තමානයේ ගොඩාක්…