ක්‍රිකට්වලින් ඔබ්බට ගොස් සියලු දෙනා වෙනුවෙන් හඬක් නැගූ “වසරේ මිනිසා”

565
Dr. Ajith C. S. Perera

දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්, ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයෙක්, ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන්කරුවෙක්, ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක්, දැනුවත් දේශකයෙක් සහ විභාග පරීක්ෂකවරයෙක් ලෙසින් මෙන්ම විද්වත් පරිපාලකයෙක්, ලේඛකයෙක්, ග්‍රන්ථ කතුවරයෙක්, මානව පෞරුෂ ප්‍රවර්ධකයෙක් සහ වෘත්තීය සටන් සඟයෙක් ලෙසින් ද මෙරට ප්‍රචලිත වූ ආචාර්ය අජිත් සී .එස්. පෙරේරා තම ජීවන ඉනිම පසුගිය දා අවසන් කළේය. මේ ඔහු ගැන…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක්, ක්‍රිකට් විනිසුරුවරයෙක්, ක්‍රිකට් ලකුණු සටහන්කරුවෙක්, ක්‍රිකට් විස්තර විචාරකයෙක්, දැනුවත් දේශකයෙක් සහ විභාග පරීක්ෂකවරයෙක් ලෙසින් මෙන්ම විද්වත් පරිපාලකයෙක්, ලේඛකයෙක්, ග්‍රන්ථ කතුවරයෙක්, මානව පෞරුෂ ප්‍රවර්ධකයෙක් සහ වෘත්තීය සටන් සඟයෙක් ලෙසින් ද මෙරට ප්‍රචලිත වූ ආචාර්ය අජිත් සී .එස්. පෙරේරා තම ජීවන ඉනිම පසුගිය දා අවසන් කළේය. මේ ඔහු ගැන…