මාලිගාවත්ත, කොරෝනා සහ ක්‍රිකට්

3149
Covid & Cricket

වේලාව සවස හය පමණ වන්නට ඇත. මම මාලිගාවත්ත මාවත ඔස්සේ “ලක්සෙත සෙවන” මහල් නිවාස සංකීර්ණය ඉදිරියෙන් දිවෙන සෙබස්තියන් කැනල් මාවත දෙසට ඇවිද යමින් සිටිමි. මා සිටිනා ස්ථානයට මීටර දෙතුන් සියයකට නොවැඩි දුරකින් ආර්. ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ විදුලි පහන් කණු විරාජමානව නැගී සිටින අයුරු දිස්වේ. මාලිගාවත්ත… නමට අනුව නම් එය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

වේලාව සවස හය පමණ වන්නට ඇත. මම මාලිගාවත්ත මාවත ඔස්සේ “ලක්සෙත සෙවන” මහල් නිවාස සංකීර්ණය ඉදිරියෙන් දිවෙන සෙබස්තියන් කැනල් මාවත දෙසට ඇවිද යමින් සිටිමි. මා සිටිනා ස්ථානයට මීටර දෙතුන් සියයකට නොවැඩි දුරකින් ආර්. ප්‍රේමදාස ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ විදුලි පහන් කණු විරාජමානව නැගී සිටින අයුරු දිස්වේ. මාලිගාවත්ත… නමට අනුව නම් එය…