රොනාල්ඩෝට කලින් හිටපු රොනාල්ඩෝ – Ronaldo Nazario De Lima

281
 

90 දශකයේදී “රොනාල්ඩෝ” කියූවිට සිහිවුනේ එකම ක්‍රීඩකයෙකි.