ඔලිම්පික් ශූරියට තාවකාලික තහනමක්

77

තහනම් උත්තේජක නීති උල්ලංඝනය කළ කාන්තා මීටර් 100 කඩුලු පැනීමේ ඔලිම්පික් ශූරිය වන ඇමරිකානු ක්‍රීඩිකා Brianna McNeal හට තාවකාලික තහනමක් පැනවීමට මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය පසුගිය දා කටයුතු කරන ලදි. ඇයගේ තහනම පිළිබඳව දැනුවත් කරමින් මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය සඳහන් කර තිබුණේ ඇය විසින් තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

තහනම් උත්තේජක නීති උල්ලංඝනය කළ කාන්තා මීටර් 100 කඩුලු පැනීමේ ඔලිම්පික් ශූරිය වන ඇමරිකානු ක්‍රීඩිකා Brianna McNeal හට තාවකාලික තහනමක් පැනවීමට මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය පසුගිය දා කටයුතු කරන ලදි. ඇයගේ තහනම පිළිබඳව දැනුවත් කරමින් මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය සඳහන් කර තිබුණේ ඇය විසින් තහනම් උත්තේජක පරීක්ෂණ ක්‍රියාවලියේ…