ගිය වසරට වඩා 2021 දී මලල ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට තරගාවලි රැසක්

98

එක් තරගාවලියකට පමණක් සීමා වූ 2020 වසරෙන් පසුව 2021 නව වසර සඳහා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිවල කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල මෙම වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති නිසාවෙන් මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හට දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර තරගාවලි රැසකට ද මෙම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

එක් තරගාවලියකට පමණක් සීමා වූ 2020 වසරෙන් පසුව 2021 නව වසර සඳහා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිවල කාලසටහන ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත. ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා උළෙල මෙම වසරේ පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති නිසාවෙන් මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හට දේශීය මෙන්ම ජාත්‍යන්තර තරගාවලි රැසකට ද මෙම…