බෝල්ට්ගෙන් පස්සේ වේගයේ කිරුළ කාටද?

517

දශකයට අධික කාලයක් කෙටි දුර ධාවන පිටියේ කිරුළ දැරූ ජැමෙයිකානු සුපිරි කෙටි දුර ධාවන ශූර හුසෙයින් බෝල්ට් 2017 දී ක්‍රීඩා පිටියෙන් සමුගත් අතර ඔහුගෙන් පසුව කෙටි දුර ධාවන පිටියේ කිරුළ දිනා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුම තරග කරමින් සිටී.  >> ඔලිම්පික් අවලංගු වීමක් ගැන අනතුරු ඇඟවීමක් වසර අටක් ඔලිම්පික් තරගාවලි තුනක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

දශකයට අධික කාලයක් කෙටි දුර ධාවන පිටියේ කිරුළ දැරූ ජැමෙයිකානු සුපිරි කෙටි දුර ධාවන ශූර හුසෙයින් බෝල්ට් 2017 දී ක්‍රීඩා පිටියෙන් සමුගත් අතර ඔහුගෙන් පසුව කෙටි දුර ධාවන පිටියේ කිරුළ දිනා ගැනීමට ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුම තරග කරමින් සිටී.  >> ඔලිම්පික් අවලංගු වීමක් ගැන අනතුරු ඇඟවීමක් වසර අටක් ඔලිම්පික් තරගාවලි තුනක්…