​කරට කර සටනකින් පසු DS – සාන්ත ජෝසප් තරගය විසඳුමකින් තොරයි!

984

වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික තරගාවලියේ පළමු දිනය අද (17) කොළඹ තුරග තරග පිටියේ දී හා රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී සාර්ථකව නිමාවට පත්විය.

කණ්ඩායම් 33ක් ශූරතාව වෙනුවෙන් තරග වැදීමට නියමිතව තිබුනත් කණ්ඩායම් 30ක් පමණක් සහභාගීත්වය තහවුරු කර තිබුණි. කටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය සහ වේල්ස් කුමාර විදුහල අද තරගාවලිය සඳහා සහභාගී නොවූ නිසාවෙන් ඔවුන් අද සහභාගී වීමට නියමිතව තිබූ තරගවල ප්‍රතිවාදීන්ට නිතරග ජයග්‍රහණ හිමි විය.

18න් පහළ ශූරතාවයට කණ්ඩායම් 33ක්!

සමස්ත ලංකා අන්තර් පාසල් වයස අවුරුදු 18න් පහළ සත් සාමාජික රග්බි තරගාවලිය එළඹෙන සති අන්තයේ දී පැවැත්වීමට නියමිතය.

තරගාවලිය සඳහා සහභාගී වන පාසල් සියල්ලම කාණ්ඩ 8කට බෙදා තිබුණි.

ABCD
සාන්ත පීතර විද්‍යාලය ඉසිපතන විද්‍යාලය  වෙස්ලි විද්‍යාලය  ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය  
ධර්මරාජ විද්‍යාලය  සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය  සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය  ලුම්බිණි විද්‍යාලය  
සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය  සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 
කටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය  වේල්ස් කුමර විද්‍යාලය සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය නාලන්ද විද්‍යාලය 
EFGH
කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය  රාජකීය විද්‍යාලය සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය  මොරටු විද්‍යාලය  
විද්‍යා විද්‍යාලය  මලියදේව විද්‍යාලය  ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය සහිරා විද්‍යාලය  
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය  වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය  මහානාම විද්‍යාලය  සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර විද්‍යාලය  
ආනන්ද විද්‍යාලය  පියරතන විද්‍යාලය  ඇහැලියගොඩ මධ්‍ය විද්‍යාලය ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්‍යාලය  

අද දින පැවැත්වුණු තරග වල ප්‍රතිඵල පහතින්.

කණ්ඩායමකණ්ඩායම
සාන්ත පීතර විද්‍යාලයVකටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය
ධර්මරාජ විද්‍යාලය14V19සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය
ඉසිපතන විද්‍යාලයVවේල්ස් කුමර විද්‍යාලය
සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය21V05පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය
වෙස්ලි විද්‍යාලය52V00සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය
සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය43V10සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය
ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය 66V00නාලන්දා විද්‍යාලය 
ලුම්බිණි විද්‍යාලය 14V00රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය
සාන්ත පීතර විද්‍යාලය31V00සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලය 
ධර්මරාජ විද්‍යාලයVකටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය 
ඉසිපතන විද්‍යාලය19V12පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය 
සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය Vවේල්ස් කුමර විද්‍යාලය 
වෙස්ලි විද්‍යාලය36V00සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය 
සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය40V00සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය 
ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය43V00රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 
ලුම්බිණි විද්‍යාලය 15V07නාලන්දා විද්‍යාලය 
සාන්ත පීතර විද්‍යාලය20V07ධර්මරාජ විද්‍යාලය 
සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලයVකටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය 
ඉසිපතන විද්‍යාලය12V17සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය 
පිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලයVවේල්ස් කුමර විද්‍යාලය 
වෙස්ලි විද්‍යාලය19V12සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලය 
සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය40V00සාන්ත ජෝන් විද්‍යාලය 
ත්‍රිත්ව විද්‍යාලය38V00ලුම්බිණි විද්‍යාලය  
රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 31V00නාලන්දා විද්‍යාලය  
කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය  27V00ආනන්ද විද්‍යාලය
විද්‍යා විද්‍යාලය 12V00තර්ස්ටන් විද්‍යාලය
රාජකීය විද්‍යාලය21V14පියරතන විද්‍යාලය
මලියදේව විද්‍යාලය 12V14ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය
සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය 59V00ඇහැලියගොඩ මධ්‍ය විද්‍යාලය
ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය 24V00මහානාම විද්‍යාලය
මොරටු විද්‍යාලය07V22සහිරා විද්‍යාලය
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය15V05කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය
සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර විද්‍යාලය33V00ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්‍යාලය
ආනන්ද විද්‍යාලය07V39විද්‍යා විද්‍යාලය
රාජකීය විද්‍යාලය07V21සුමංගල විද්‍යාලය 
මලියදේව විද්‍යාලය21V05පියරතන විද්‍යාලය
සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය26V00මහානාම විද්‍යාලය
ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය33V00ඇහැලියගොඩ මධ්‍ය විද්‍යාලය
සහිරා විද්‍යාලය33V00ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්‍යාලය
සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර විද්‍යාලය07V24මොරටු විද්‍යාලය
කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය12V14විද්‍යා විද්‍යාලය
තර්ස්ටන් විද්‍යාලය24V05ආනන්ද විද්‍යාලය
රාජකීය විද්‍යාලය22V14මලියදේව විද්‍යාලය
ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය26V05පියරතන විද්‍යාලය
සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය05V05ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලය
මහානාම විද්‍යාලය33V07ඇහැලියගොඩ මධ්‍ය විද්‍යාලය
සී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර විද්‍යාලය00V31සහිරා විද්‍යාලය
මොරටු විද්‍යාලය39V00ලලිත් ඇතුලත්මුදලි විද්‍යාලය

හෙට (18) පැවැත්වීමට නියමිත අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග සඳහා මෙම කාණ්ඩ 8න් කණ්ඩායම් තුන බැගින් සුදුසුකම් ලබා ඇත. වෙස්ලි, ත්‍රිත්ව, සාන්ත තෝමස්, සාන්ත ජෝසප්, සාන්ත පීතර, විද්‍යා, මහනුවර සුමංගල සහ සහිරා යන විදුහල් අද දිනයේ විශේෂ දක්ෂතා දැක්වීමට සමත් වූ අතර ඔවුන් හෙට (18) කුසලාන කාණ්ඩයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග සඳහා ක්‍රීඩා කරනු ඇති. 

එසේම කිංග්ස්වුඩ්, රාජකීය, DS සේනානායක, මොරටු විදුහල, සාන්ත සිල්වෙස්තර, ඉසිපතන, සාන්ත අන්තෝනි සහ ලුම්බිණි විදුහල් හෙට බඳුන ශූරතා කාණ්ඩයේ ක්‍රීඩා කරනු ඇති.

අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග කාල සටහන පහතින්.

වේලාවකණ්ඩායමකණ්ඩායම
කුසලාන කාණ්ඩයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග
9.00සාන්ත පීතර විද්‍යාලයVසාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය  
9.20වෙස්ලි විද්‍යාලය  Vත්‍රිත්ව විද්‍යාලය 
9.40ශ්‍රී සුමංගල විද්‍යාලය  Vවිද්‍යා විද්‍යාලය  
10.00සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය  Vසහිරා විද්‍යාලය  
බඳුන ශූරතා කාණ්ඩයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග
10.20සාන්ත සිල්වෙස්තර විද්‍යාලයVඉසිපතන විද්‍යාලය
10.40සාන්ත අන්තෝනි විද්‍යාලයVලුම්බිණි විද්‍යාලය 
11.00කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලය  Vරාජකීය විද්‍යාලය 
11.20ඩී. එස්. සේනානායක විද්‍යාලයVමොරටු විද්‍යාලය
පලිහ ශූරතා කාණ්ඩයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව තරග
11.40ධර්මරාජ විද්‍යාලයVපිළියන්දල මධ්‍ය විද්‍යාලය 
12.00ධර්මරාජ විද්‍යාලයVකටුගස්තොට රාහුල විද්‍යාලය 
12.20සාන්ත ඇලෝසියස් විද්‍යාලය Vරිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය 
12.40මහානාම විද්‍යාලය  Vසී. ඩබ්. ඩබ්. කන්නංගර විද්‍යාලය  

හෙට රාජකීය ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේදී පැවැත්වෙන මේ තරග සියල්ලම සජීවීව උදෑසන 8.30 සිට ඔබ වෙත ගෙන ඒමට ThePapare.com සූදානම්. රැඳී සිටින්න ThePapare.com සමඟින්.

>> තවත් රග්බි පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – රග්බි පිටුවට <<