බාස්කට් බෝලයට පෙම් බඳින “මල්මි”

2048

ලියාරා මල්මි හෙට්ටිආරච්චි, තවමත් 18 වැනි වියේ පසුවන පාසල් ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවෙන් සේ ම දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවෙන් ද කුඩා වයසේ දී ම ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරනවා.   කොළඹ, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකාවේ උසස් පෙළ වානිජ්‍ය අංශයේ ඉගනුම ලබන මල්මි, පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරන්නේ අවුරුදු 8 දී. පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවට එන්න කලින් මල්මි පදක්කම්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ලියාරා මල්මි හෙට්ටිආරච්චි, තවමත් 18 වැනි වියේ පසුවන පාසල් ක්‍රීඩිකාවක්. ඇය පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවෙන් සේ ම දැල්පන්දු ක්‍රීඩාවෙන් ද කුඩා වයසේ දී ම ජාතික කණ්ඩායම් නියෝජනය කරනවා.   කොළඹ, සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක බාලිකාවේ උසස් පෙළ වානිජ්‍ය අංශයේ ඉගනුම ලබන මල්මි, පැසිපන්දු ක්‍රීඩාව ආරම්භ කරන්නේ අවුරුදු 8 දී. පැසිපන්දු ක්‍රීඩාවට එන්න කලින් මල්මි පදක්කම්…