“කඩුලු ත්‍රිත්වයක්” මුලින්ම මෙරටට ගෙනා සොයිසා

4332
srilankasports.com

උසින් වැඩි වේගපන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන්ට සැබෑ අභියෝගයකි. උසින් වැඩි, පන්දුව සීම් කරන වේගපන්දු යවන්නන් ඊට වඩා අභියෝගයකි. උසින් වැඩි, පන්දුව සීම් කරන, පන්දුව දෝලනය කරන වේගපන්දු යවන්නන් ඊටත් වඩා අභියෝගයකි. මේ සියල්ල ඇති “වමත්” වේගපන්දු යවන්නෙකු වේ නම්, එය ජාත්‍යන්තර පිතිකරුවන්ට විශාල අභියෝගයකි. මේ සියලු ආයුධවල හිමිකරුවෙකු වූ නුවන් සොයිසා,…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

උසින් වැඩි වේගපන්දු යවන්නන් පිතිකරුවන්ට සැබෑ අභියෝගයකි. උසින් වැඩි, පන්දුව සීම් කරන වේගපන්දු යවන්නන් ඊට වඩා අභියෝගයකි. උසින් වැඩි, පන්දුව සීම් කරන, පන්දුව දෝලනය කරන වේගපන්දු යවන්නන් ඊටත් වඩා අභියෝගයකි. මේ සියල්ල ඇති “වමත්” වේගපන්දු යවන්නෙකු වේ නම්, එය ජාත්‍යන්තර පිතිකරුවන්ට විශාල අභියෝගයකි. මේ සියලු ආයුධවල හිමිකරුවෙකු වූ නුවන් සොයිසා,…