නවවැනි ස්ථානය දිනා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව සටනක

155

19 වැනි ආසියානු වයස අවුරුදු 20න් පහල වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ නවවැනි ස්ථානය දිනා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සත්කාරක බහරේනය සමඟ තරග කිරීමට නියමිතය. ශ්‍රී ලංකාව හා කසකස්තානය (16දෙනාගේ වටය) ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාණ්ඩය අදියරේ දී කසකස්තානය හා ඕස්ට්‍රේලියාව පරාජය කරමින් 16 දෙනාගේ වටයට පිවිසුණු අතර 16 දෙනාගේ වටයේ දී ඔවුන්ට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

19 වැනි ආසියානු වයස අවුරුදු 20න් පහල වොලිබෝල් ශූරතාවලියේ නවවැනි ස්ථානය දිනා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සත්කාරක බහරේනය සමඟ තරග කිරීමට නියමිතය. ශ්‍රී ලංකාව හා කසකස්තානය (16දෙනාගේ වටය) ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම කාණ්ඩය අදියරේ දී කසකස්තානය හා ඕස්ට්‍රේලියාව පරාජය කරමින් 16 දෙනාගේ වටයට පිවිසුණු අතර 16 දෙනාගේ වටයේ දී ඔවුන්ට…