පාසල් දැල්පන්දුව අගෝස්තුවේ උණුසුම් වේ

84

නෙස්ලේ ලංකා ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා පාසල් දැල්පන්දු සංගමය (SLSNA) හා එක්ව 27 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන ‘මයිලෝ’ සමස්ත ලංකා පාසල් දැල්පන්දු ශූරතාවලියේ අවසන් අදියරේ තරග අගෝස්තු මස 2, 3 හා 4 යන තෙදින පුරාවට මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. >> ශ්‍රී ලංකාවේ දැල්පන්දුව ක්‍රීඩිකාවන්ගේ උස මතම යැපෙනවා ද? වයස අවුරුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නෙස්ලේ ලංකා ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා පාසල් දැල්පන්දු සංගමය (SLSNA) හා එක්ව 27 වන වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන ‘මයිලෝ’ සමස්ත ලංකා පාසල් දැල්පන්දු ශූරතාවලියේ අවසන් අදියරේ තරග අගෝස්තු මස 2, 3 හා 4 යන තෙදින පුරාවට මහනුවර බෝගම්බර ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වේ. >> ශ්‍රී ලංකාවේ දැල්පන්දුව ක්‍රීඩිකාවන්ගේ උස මතම යැපෙනවා ද? වයස අවුරුදු…