ක්‍රීඩාලෝලීන් හඬවමින් මෙලොව හැර ගිය ක්‍රීඩා තරු

5858

මානසික ආතතිය සහ විෂාදය වැනි මානසික තත්වයන් සෑම පුද්ගලයෙකුට මෙන්ම ක්‍රීඩා තරුවලට ද එක ලෙස බලපාන්නකි.  ඒ අනුව මෙවන් තත්වයන් සහ වෙනත් විවිධ ගැටලු හේතුවෙන් ජීවත් වනවාට වඩා මරණය පහසු යැයි සිතමින් සිය දිවි නසා ගත් පුද්ගලයින් රැසක් අපට ක්‍රීඩා ඉතිහාසය දෙස හැරී බැලීමේ දී හඳුනා ගත හැක.  පසුගිය කාලය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මානසික ආතතිය සහ විෂාදය වැනි මානසික තත්වයන් සෑම පුද්ගලයෙකුට මෙන්ම ක්‍රීඩා තරුවලට ද එක ලෙස බලපාන්නකි.  ඒ අනුව මෙවන් තත්වයන් සහ වෙනත් විවිධ ගැටලු හේතුවෙන් ජීවත් වනවාට වඩා මරණය පහසු යැයි සිතමින් සිය දිවි නසා ගත් පුද්ගලයින් රැසක් අපට ක්‍රීඩා ඉතිහාසය දෙස හැරී බැලීමේ දී හඳුනා ගත හැක.  පසුගිය කාලය…