මෙවර Roy-Tho සූරියවැවේ දී

502

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන “නිල් මහා සටන” (Battle of the Blues) වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ 142 වැනි අදියර මෙවර සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව, මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ තුන් දින තරගය අප්‍රේල් මස 8, 9…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය සහ ගල්කිස්ස සාන්ත තෝමස් විද්‍යාලය අතර වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන “නිල් මහා සටන” (Battle of the Blues) වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ 142 වැනි අදියර මෙවර සූරියවැව මහින්ද රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇත. ඒ අනුව, මහා ක්‍රිකට් ගැටුමේ තුන් දින තරගය අප්‍රේල් මස 8, 9…