කණ්ඩායම් අඩු වෙයි; වෙළඳසේවා ක්‍රිකට්වලට දින වැටෙයි

වෙළඳසේවා ක්‍රිකට් තරගාවලිය 2021

191
 

28 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන වෙළඳසේවා එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තරග අප්‍රේල් 20 වැනිදා ආරම්භ වන අතර එම සම්පූර්ණ තරගාවලිය සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන්නේ සිංගර් ආයතනයයි. ඊට අමතර පැවැත්වෙන විස්සයි විස්ස තරගාවලිය මැයි මස 8 වැනිදායින් පසුව ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පසුගිය වර්ෂයේ පැවැත්වූ තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 7ක් සහභාගී…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

28 වැනි වරටත් සංවිධානය කරනු ලබන වෙළඳසේවා එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ A කාණ්ඩයේ තරග අප්‍රේල් 20 වැනිදා ආරම්භ වන අතර එම සම්පූර්ණ තරගාවලිය සඳහා අනුග්‍රාහකත්වය ලබා දෙන්නේ සිංගර් ආයතනයයි. ඊට අමතර පැවැත්වෙන විස්සයි විස්ස තරගාවලිය මැයි මස 8 වැනිදායින් පසුව ආරම්භ වීමට නියමිතයි. පසුගිය වර්ෂයේ පැවැත්වූ තරගාවලිය සඳහා කණ්ඩායම් 7ක් සහභාගී…