බ්‍රැඩ්බි පලිහ සහ පාසල් රග්බි ක්‍රීඩාවේ ආරම්භය තවමත් වැට උඩ

665

මේ වන විට අවිනිශ්චිත මට්ටමක පවතින කොළඹ රාජකීය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාල අතර වාර්ෂික බ්‍රැඩ්බි පලිහ රග්බි සංග්‍රාමය මෙම වසරේ දී පැවැත්වීමට අදාළව තීරණය කිරීමේ දී විද්‍යාල දෙකේ බලධාරීන් හට සම්පූර්ණයෙන්ම රජයේ බලධාරීන් ලබා දෙන තීරණ පිළිපැදීමට සිදු වනු ඇත.  මේ වන විට ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව එම විද්‍යාල දෙකේම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මේ වන විට අවිනිශ්චිත මට්ටමක පවතින කොළඹ රාජකීය සහ මහනුවර ත්‍රිත්ව විද්‍යාල අතර වාර්ෂික බ්‍රැඩ්බි පලිහ රග්බි සංග්‍රාමය මෙම වසරේ දී පැවැත්වීමට අදාළව තීරණය කිරීමේ දී විද්‍යාල දෙකේ බලධාරීන් හට සම්පූර්ණයෙන්ම රජයේ බලධාරීන් ලබා දෙන තීරණ පිළිපැදීමට සිදු වනු ඇත.  මේ වන විට ලැබී ඇති තොරතුරුවලට අනුව එම විද්‍යාල දෙකේම…