2020 පාසල් රග්බි තරගාවලිය අත්හරියි? මෙන්න ඒකට සැලැස්මක්

1066
 

COVID-19 වසංගතයෙන් අප ඉගෙන ගත් එක් දෙයක් වේ නම් ඒ විවිධ අවස්ථාවන්ට අනුගත වීමට හා ඒවාට හැඩගැසෙමින් කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයයි. ඒ අනුව බොහෝ ව්‍යාපාර මෙම වත්මන් තත්වයට අනුගත වෙමින් ඔවුන්ගේ කටයුතු සිදු කරගෙන යාමට හැඩගැසී ඇති අතර මේ වන විට ක්‍රීඩා කටයුතුත් එසේ හැඩගැසීමට යොමු වී ඇති බවක් හඳුනාගත හැක. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

COVID-19 වසංගතයෙන් අප ඉගෙන ගත් එක් දෙයක් වේ නම් ඒ විවිධ අවස්ථාවන්ට අනුගත වීමට හා ඒවාට හැඩගැසෙමින් කටයුතු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයයි. ඒ අනුව බොහෝ ව්‍යාපාර මෙම වත්මන් තත්වයට අනුගත වෙමින් ඔවුන්ගේ කටයුතු සිදු කරගෙන යාමට හැඩගැසී ඇති අතර මේ වන විට ක්‍රීඩා කටයුතුත් එසේ හැඩගැසීමට යොමු වී ඇති බවක් හඳුනාගත හැක. …