ජාතික වයස් කාණ්ඩ පිහිනුම් තරගාවලිය ලබන අගෝස්තුවේ 

167
 

44 වන වරටත් පැවැත්වෙන ජාතික වයස් කාණ්ඩ පිහිනුම් ශූරතාවලිය එළඹෙන අගෝස්තු 9 වැනිදා කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකාංගනයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතය. තරගාවලිය දින හතරක් පුරා පැවැත්වෙනු ඇත. රාජකීය-සාන්ත තෝමස් පිහිනුම් තරගාවලියේ ජය රාජකීයයන්ට දශක ගණනක් පුරා ක්‍රීඩාවන් රාශියක සුහද ප්‍රතිමල්ලවයින් වන කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය හා ගල්කිස්ස සාන්ත… වයස අවුරුදු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

44 වන වරටත් පැවැත්වෙන ජාතික වයස් කාණ්ඩ පිහිනුම් ශූරතාවලිය එළඹෙන අගෝස්තු 9 වැනිදා කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකාංගනයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතය. තරගාවලිය දින හතරක් පුරා පැවැත්වෙනු ඇත. රාජකීය-සාන්ත තෝමස් පිහිනුම් තරගාවලියේ ජය රාජකීයයන්ට දශක ගණනක් පුරා ක්‍රීඩාවන් රාශියක සුහද ප්‍රතිමල්ලවයින් වන කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලය හා ගල්කිස්ස සාන්ත… වයස අවුරුදු…