මෙරට ප්‍රධාන ලේකම්ට ආසියානු වොලිබෝල් සංගමයේ අසුනක්

91
Asian Volleyball federation
 

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඒ. එස්. නාලක පෙරේරා මහතා ආසියානු වොලිබෝල් සංගමයේ වෙළඳ සහ සංවර්ධන කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කර ඇත. ඒ අනුව නාලක මහතා 2021 වසරේ සිට වසර හතරක කාලයක් සඳහා සිය ධූර කාලය හොබවනු ඇති අතර රටවල් 65ක් සාමාජිකත්වය දරන ආසියානු වොලිබෝල් සංගමයේ කමිටු සාමාජිකත්වය ලබා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් ඒ. එස්. නාලක පෙරේරා මහතා ආසියානු වොලිබෝල් සංගමයේ වෙළඳ සහ සංවර්ධන කමිටු සාමාජිකයෙකු ලෙස පත් කර ඇත. ඒ අනුව නාලක මහතා 2021 වසරේ සිට වසර හතරක කාලයක් සඳහා සිය ධූර කාලය හොබවනු ඇති අතර රටවල් 65ක් සාමාජිකත්වය දරන ආසියානු වොලිබෝල් සංගමයේ කමිටු සාමාජිකත්වය ලබා…