අභියෝගතා කුසලාන Lucky Six සහ විජයට

146

2019 Dialog ජනාධිපති අභියෝගතා කුසලාන වොලිබෝල් ශූරතාවලිය යටතේ මහරගම ජාතික තරුණ සේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති පිරිමි හා කාන්තා අවසන් තරග පිළිවෙළින් ජයග්‍රහණය කළ පොතුපිටිය Lucky Six ක්‍රීඩා සමාජය සහ කොස්වාඩිය විජය ක්‍රීඩා සමාජය එම අදාළ තරග අංශ වල ශූරතා දිනා ගැනීමට සමත් විය.  පිරිමි තරග අංශය      තරගාවලියේ පිරිමි අංශයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019 Dialog ජනාධිපති අභියෝගතා කුසලාන වොලිබෝල් ශූරතාවලිය යටතේ මහරගම ජාතික තරුණ සේවා ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාංගණයේ දී පැවති පිරිමි හා කාන්තා අවසන් තරග පිළිවෙළින් ජයග්‍රහණය කළ පොතුපිටිය Lucky Six ක්‍රීඩා සමාජය සහ කොස්වාඩිය විජය ක්‍රීඩා සමාජය එම අදාළ තරග අංශ වල ශූරතා දිනා ගැනීමට සමත් විය.  පිරිමි තරග අංශය      තරගාවලියේ පිරිමි අංශයේ…