පිරිමි අවසන් පූර්ව වටයට Bitu Link, Air Force, CEB සහ Army කණ්ඩායම්

Munchee ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවය 2021

83

Munchee ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවයේ පිරිමි කාණ්ඩයේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට Bitu Link, ගුවන් හමුදා, CEB (ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල කණ්ඩායම) සහ යුද හමුදා කණ්ඩායම් සමත් වුනා. එහි A කාණ්ඩයේ ප්‍රථම ස්ථානය ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල වොලිබෝල් කණ්ඩායම විසින් දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර ඔවුන් මූලික වටයේ සහභාගි…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

Munchee ජාතික වොලිබෝල් ශූරතාවයේ පිරිමි කාණ්ඩයේ අවසන් පූර්ව වටයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට Bitu Link, ගුවන් හමුදා, CEB (ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල කණ්ඩායම) සහ යුද හමුදා කණ්ඩායම් සමත් වුනා. එහි A කාණ්ඩයේ ප්‍රථම ස්ථානය ශ්‍රී ලංකා විදුලිබල මණ්ඩල වොලිබෝල් කණ්ඩායම විසින් දිනා ගැනීමට සමත් වූ අතර ඔවුන් මූලික වටයේ සහභාගි…