ශ්‍රී ලංකා වොලිබෝල් කෙතේ නව අස්වැන්න – මහේල ඉන්දීවර

442
Mahela Indeewara
 

ශ්‍රී ලංකාව තුළින් බිහිවුණු ජාතික වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයන් ගැන මතක් කරන විට ඉක්මනින් මතකයට එන නම් කිහිපයක් ඇත. ඩබ්. එල්. සිරිවර්ධන, කැමිලස් ඇන්තනී, කාලික වසන්තප්‍රිය, කේ. එම්. කේ. සුනිල්, නලීන් සම්පත්, මොරිස් චමින්ද, අසංක ප්‍රදීප්, ජනිත සුරත්, දීප්ති රොමේෂ්… ඒ නාමාවලිය ඉදිරියට ඇදෙන්නට නම් නවක ක්‍රීඩකයන් විසින් ඒ යෂ්ටිය භාරගත යුතුය.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ශ්‍රී ලංකාව තුළින් බිහිවුණු ජාතික වොලිබෝල් ක්‍රීඩකයන් ගැන මතක් කරන විට ඉක්මනින් මතකයට එන නම් කිහිපයක් ඇත. ඩබ්. එල්. සිරිවර්ධන, කැමිලස් ඇන්තනී, කාලික වසන්තප්‍රිය, කේ. එම්. කේ. සුනිල්, නලීන් සම්පත්, මොරිස් චමින්ද, අසංක ප්‍රදීප්, ජනිත සුරත්, දීප්ති රොමේෂ්… ඒ නාමාවලිය ඉදිරියට ඇදෙන්නට නම් නවක ක්‍රීඩකයන් විසින් ඒ යෂ්ටිය භාරගත යුතුය.…