2019/20 අන්තර් සමාජ තරගවාරයේ ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීමට නියමිත උපායශීලි පුහුණුකරුවන් ගැන ThePapare.com ඇසින්.  යුද හමුදා මෙහෙයුම සාර්ථකයි! බස්නාහිර පළාත් රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ තවත් තරගයක් ඊයේ (18) CR&FC ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්වුණු……………… දුෂාන්ත් ලෙව්කේ   මෙම වසරේ CR & FC කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු වන දුෂාන්ත් ලෙව්කේ එම කණ්ඩායම භාරගන්නේ පළමුවැනි වතාවටයි.…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2019/20 අන්තර් සමාජ තරගවාරයේ ඉදිරියේදී කටයුතු කිරීමට නියමිත උපායශීලි පුහුණුකරුවන් ගැන ThePapare.com ඇසින්.  යුද හමුදා මෙහෙයුම සාර්ථකයි! බස්නාහිර පළාත් රග්බි තරගාවලියේ දෙවැනි සතියේ තවත් තරගයක් ඊයේ (18) CR&FC ක්‍රීඩා පිටියේ දී පැවැත්වුණු……………… දුෂාන්ත් ලෙව්කේ   මෙම වසරේ CR & FC කණ්ඩායමේ පුහුණුකරු වන දුෂාන්ත් ලෙව්කේ එම කණ්ඩායම භාරගන්නේ පළමුවැනි වතාවටයි.…