මෙරටට වොලිබෝල් වසන්තයක් ගෙනා “කාලික වසන්තප්‍රිය”

476
Kalika Wasanthapriya
 

මෙරට ජාතික ක්‍රීඩාව වූ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂ චරිත අතර නිතැතින්ම කියැවෙන නමකි, කාලික වසන්තප්‍රිය. පන්දු සකසන්නෙක් සහ ප්‍රහාරක ක්‍රීඩකයෙක් සහ වසර 10ක් නායකත්වයේ ද කටයුතු කරමින් වොලිබෝල් පිටියේ ආධිපත්‍ය දැරූ කාලික ජාතික වොලිබෝල් ශූරයා ලෙසින් ද අවස්ථා ගණනාවක දී ඇගයීමට ලක්ව ඇත.  මෙරට ක්‍රීඩකයන් අතරින් SAG ක්‍රීඩා උළෙල වැඩිම ප්‍රමාණයක්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මෙරට ජාතික ක්‍රීඩාව වූ වොලිබෝල් ක්‍රීඩාවේ සුවිශේෂ චරිත අතර නිතැතින්ම කියැවෙන නමකි, කාලික වසන්තප්‍රිය. පන්දු සකසන්නෙක් සහ ප්‍රහාරක ක්‍රීඩකයෙක් සහ වසර 10ක් නායකත්වයේ ද කටයුතු කරමින් වොලිබෝල් පිටියේ ආධිපත්‍ය දැරූ කාලික ජාතික වොලිබෝල් ශූරයා ලෙසින් ද අවස්ථා ගණනාවක දී ඇගයීමට ලක්ව ඇත.  මෙරට ක්‍රීඩකයන් අතරින් SAG ක්‍රීඩා උළෙල වැඩිම ප්‍රමාණයක්…