දෛවයට අභියෝග කළ ක්‍රීඩා පිටියේ විශිෂ්ටයන්

102

උපතේ දී හෝ යම්කිසි හේතුවක් නිසාවෙන් දිගුකාලීන දරුණු රෝගයන්ට හෝ ආබාධයන්ට ලක් වීම නිසාවෙන් සිය සිහින සියල්ලටම තිත තබන මිනිසුන් බොහෝමයක් අප ලෝකයේ දැක ගත හැකි නමුත් එම සියලූම අභියෝගයන්ට නොසැලී මුහුණ දෙමින් සිය සිහිනය යථාර්ථයක් කර ගත් මිනිසුන් රැසක් ද අපට දැකගත හැක. ක්‍රීඩා පිටිය දෙස අවධානය යොමු කිරීමේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

උපතේ දී හෝ යම්කිසි හේතුවක් නිසාවෙන් දිගුකාලීන දරුණු රෝගයන්ට හෝ ආබාධයන්ට ලක් වීම නිසාවෙන් සිය සිහින සියල්ලටම තිත තබන මිනිසුන් බොහෝමයක් අප ලෝකයේ දැක ගත හැකි නමුත් එම සියලූම අභියෝගයන්ට නොසැලී මුහුණ දෙමින් සිය සිහිනය යථාර්ථයක් කර ගත් මිනිසුන් රැසක් ද අපට දැකගත හැක. ක්‍රීඩා පිටිය දෙස අවධානය යොමු කිරීමේ…