හිටපු ලන්ඩන් මැරතන් ශූරයාට දිගු කාලීන තහනමක්!

81
Reuters Staff/Reuters

තහනම් උත්තේජක ලබා ගැනීම නිසාවෙන් තාවකාලික තහනමකට ලක්ව සිටි හිටපු ලන්ඩන් මැරතන් තරගයේ ශූරයෙකු වන කෙන්යානු මලල ක්‍රීඩක Daniel Wanjiru හට වසර හතරක තරග තහනමක් පැනවීමට මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය තීරණය කර ඇත. තහනම් උත්තේජක නීති උල්ලංඝනය කරමින් තහනම් ද්‍රව්‍යයන් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව වරදකරු වීම නිසාවෙන් පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

තහනම් උත්තේජක ලබා ගැනීම නිසාවෙන් තාවකාලික තහනමකට ලක්ව සිටි හිටපු ලන්ඩන් මැරතන් තරගයේ ශූරයෙකු වන කෙන්යානු මලල ක්‍රීඩක Daniel Wanjiru හට වසර හතරක තරග තහනමක් පැනවීමට මලල ක්‍රීඩා දූෂණ විරෝධී ඒකකය තීරණය කර ඇත. තහනම් උත්තේජක නීති උල්ලංඝනය කරමින් තහනම් ද්‍රව්‍යයන් භාවිතා කිරීම පිළිබඳව වරදකරු වීම නිසාවෙන් පසුගිය අප්‍රේල් මාසයේ…