පළමුවැනියා වී සිටිද්දී ක්‍රීඩාවට සමු දුන් “අයි. පී. සුමිත්‍රා”

144
 

“ඒ දවස්වල උස පැනීමේ ඉසව්වට පිළිගැනීමක් තිබුණේ නැහැ. මේ නිසා ඉසව්ව මාරු කරන්න ඕන කියන තැන මම හිටියා. කඩුලු පැනීමේ ඉසව්වේදීත් මම අවුරුදු ගාණක් පළමුවැනියා වෙනවා. ඒක ඉබේ ම ආ දක්ෂතාවක්.  යම් යම් Practical දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න විතරයි තිබුණෙ. නමුත් මගේ වැඩි කැමැත්ත තිබුණෙ උස පැනිමට. මම ඒ දේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

“ඒ දවස්වල උස පැනීමේ ඉසව්වට පිළිගැනීමක් තිබුණේ නැහැ. මේ නිසා ඉසව්ව මාරු කරන්න ඕන කියන තැන මම හිටියා. කඩුලු පැනීමේ ඉසව්වේදීත් මම අවුරුදු ගාණක් පළමුවැනියා වෙනවා. ඒක ඉබේ ම ආ දක්ෂතාවක්.  යම් යම් Practical දේවල් ටිකක් ඉගෙන ගන්න විතරයි තිබුණෙ. නමුත් මගේ වැඩි කැමැත්ත තිබුණෙ උස පැනිමට. මම ඒ දේ…