ඉරී ගිය සපත්තු මැලියම් ගා අලවන සිම්බාබ්වේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්

206
 

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සහ එහි නිරත වන ජාතික මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් පිළිබඳව සඳහන් කරන ඕනෑම අවස්ථාවක දී සමස්තයක් ලෙස ඕනෑම අයෙකුගේ සිහියට නැඟෙන්නේ ඉතා අධික ලෙස මුදල් සම්බන්ධ වන සුඛෝපභෝගී පරිසරයක් සහ පසුබිමක් යැයි පැවසීම වරදක් නොවේ.  ඒ අනුව අප ලොව ධනවත් ම ක්‍රීඩාවන් ලැයිස්තු ගත කිරීමක් සිදු කළහොත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව සහ එහි නිරත වන ජාතික මට්ටමේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින් පිළිබඳව සඳහන් කරන ඕනෑම අවස්ථාවක දී සමස්තයක් ලෙස ඕනෑම අයෙකුගේ සිහියට නැඟෙන්නේ ඉතා අධික ලෙස මුදල් සම්බන්ධ වන සුඛෝපභෝගී පරිසරයක් සහ පසුබිමක් යැයි පැවසීම වරදක් නොවේ.  ඒ අනුව අප ලොව ධනවත් ම ක්‍රීඩාවන් ලැයිස්තු ගත කිරීමක් සිදු කළහොත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව…