රෝද පුටුවේ සිට ඉරණමට අභියෝග කළ Rowing ශූරිය

87
 

මීට වසර 13කට පමණ ඉහත දී කොළඹ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පැවති දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේ දී සිදු වූ අනතුරක් හේතුවෙන් ආබාධිත තත්වයට පත් සමිතා සමන්මලී, මේ වන විට වෘත්තියෙන් වෛද්‍යවරියක්. ආබාධිත බව ආබාධයක් කර නොගත් ඇය ආසියානු පදක්කම්ලාභී ඔරු පැදීමේ ශූරියක් ද වෙනවා. මේ ඇය ගැන ThePapare.com තබන සටහනක්.  “හැම…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

මීට වසර 13කට පමණ ඉහත දී කොළඹ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේ දී පැවති දැයට කිරුළ ප්‍රදර්ශනයේ දී සිදු වූ අනතුරක් හේතුවෙන් ආබාධිත තත්වයට පත් සමිතා සමන්මලී, මේ වන විට වෘත්තියෙන් වෛද්‍යවරියක්. ආබාධිත බව ආබාධයක් කර නොගත් ඇය ආසියානු පදක්කම්ලාභී ඔරු පැදීමේ ශූරියක් ද වෙනවා. මේ ඇය ගැන ThePapare.com තබන සටහනක්.  “හැම…