කොල්පැක් නිසා ද. අප්‍රිකා ක්‍රීඩකයෙකුට තාවකාලිකව ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් අහිමි වේ

3034

දකුණු අප්‍රිකානු නැගීඑන වේගපන්දු යවන්නෙකු වන ඩුවාන් ඔලිවියර්ට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියෙන් තාවකාලිකව සමුගැනීමට සිදුව තිබේ. ඔලිවියර් එංගලන්තයේ යෝක්ෂයර් කණ්ඩායම සමඟ වසර 3ක කාලයක් සඳහා කොල්පැක් ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීම මීට හේතුවයි. ඒ අනුව අදාළ කාල සීමාව තුළ දී ඩුවාන් ඔලිවියර්ට දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව අහිමිව යනු ඇත. දකුණු අප්‍රිකාවේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

දකුණු අප්‍රිකානු නැගීඑන වේගපන්දු යවන්නෙකු වන ඩුවාන් ඔලිවියර්ට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් දිවියෙන් තාවකාලිකව සමුගැනීමට සිදුව තිබේ. ඔලිවියර් එංගලන්තයේ යෝක්ෂයර් කණ්ඩායම සමඟ වසර 3ක කාලයක් සඳහා කොල්පැක් ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීම මීට හේතුවයි. ඒ අනුව අදාළ කාල සීමාව තුළ දී ඩුවාන් ඔලිවියර්ට දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායම නියෝජනය කිරීමේ අවස්ථාව අහිමිව යනු ඇත. දකුණු අප්‍රිකාවේ…