මොහාන් ද සිල්වා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් උප සභාපති පුටුවට

107
Mohan De Silva replaces Jayantha Dharmadasa

2017 දෙසැම්බර් 6 වනදා සිට මොහාන් ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උප සභාපති ලෙස ඒකමතිකව පත් කර ඇත. මේ අතර මෙතෙක් දේශීය ක්‍රිකට් ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කරමින් සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්වල වැඩ බලන ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කළ උප සභාපති කේ. මතිවානන් මහතාව ඉදිරියේ දී පූර්ණ වශයෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් අංශයේ…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

2017 දෙසැම්බර් 6 වනදා සිට මොහාන් ද සිල්වා මහතා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ උප සභාපති ලෙස ඒකමතිකව පත් කර ඇත. මේ අතර මෙතෙක් දේශීය ක්‍රිකට් ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කරමින් සහ ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට්වල වැඩ බලන ප්‍රධානී වශයෙන් කටයුතු කළ උප සභාපති කේ. මතිවානන් මහතාව ඉදිරියේ දී පූර්ණ වශයෙන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් අංශයේ…