මරාගෙන මැරුනත් මැච් එක අත් නොහැරිය උපුල් චන්දන

1620

ලකුණු වේගය අල්ලගන්න බෝල දහයට ලකුණු විස්සක් ගහන්න ඕන ද? උපුල් චන්දන බැට් කරන්න යවන්න. ඇදිල යන මැච් එකක වාසිය ගන්න හදිස්සියෙන් විකට් එකක් ඕන ද? උපුල් චන්දනට බෝල් කරන්න දෙන්න. පොඩි ටාගට් එකක් ඩිෆෙන්ඩ් කරගන්න රනවුට් එකක් ගන්න ඕන ද? උපුල් චන්දනව ෆීල්ඩ් එකට එවන්න. උපුල් චන්දන. ඔව්. ඔහු…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ලකුණු වේගය අල්ලගන්න බෝල දහයට ලකුණු විස්සක් ගහන්න ඕන ද? උපුල් චන්දන බැට් කරන්න යවන්න. ඇදිල යන මැච් එකක වාසිය ගන්න හදිස්සියෙන් විකට් එකක් ඕන ද? උපුල් චන්දනට බෝල් කරන්න දෙන්න. පොඩි ටාගට් එකක් ඩිෆෙන්ඩ් කරගන්න රනවුට් එකක් ගන්න ඕන ද? උපුල් චන්දනව ෆීල්ඩ් එකට එවන්න. උපුල් චන්දන. ඔව්. ඔහු…