විසාකා සහ සාන්ත ජෝසප් විදුහල් පිහිනුම් ශූරතා දිනයි

192

නොබෝදා අවසන් වූ 44 වන ජාතික වයස් කාණ්ඩ පිහිනුම් ශූරතාවලියේ ශුරතා දිනා ගැනීමට විසාකා විද්‍යාලය හා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සමත් විය. තරගාවලිය සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකාංගනයේ පැවැත්විය. තරගකරුවන් සිය ගණනක් අතුරින් සෑම වයස් කාණ්ඩයකම හොඳම දක්ෂතා දැක්වූ තරගකරුවන්ට ගෞරව සම්මාන ලබා දුන් අතර බොහෝ වයස් කාණ්ඩවල තරගකරුවන් ඉතා විශිෂ්ට දක්ෂතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

නොබෝදා අවසන් වූ 44 වන ජාතික වයස් කාණ්ඩ පිහිනුම් ශූරතාවලියේ ශුරතා දිනා ගැනීමට විසාකා විද්‍යාලය හා සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලය සමත් විය. තරගාවලිය සුගතදාස ගෘහස්ථ පිහිනුම් තටාකාංගනයේ පැවැත්විය. තරගකරුවන් සිය ගණනක් අතුරින් සෑම වයස් කාණ්ඩයකම හොඳම දක්ෂතා දැක්වූ තරගකරුවන්ට ගෞරව සම්මාන ලබා දුන් අතර බොහෝ වයස් කාණ්ඩවල තරගකරුවන් ඉතා විශිෂ්ට දක්ෂතා…