විශිෂ්ට පන්දු රැකීම සහ කොරෝනාවෙන් රට රැකීම

89

මාරාන්තික කොරෝනා වයිරසයෙන් හැකිතාක් ඈත්ව සිටීම, එය බෝ නොවීමට වැදගත්ම සාධකයකි. එමෙන්ම ක්‍රිකට් පිටියේ දී  පිතිකරුවන් විසින් හැකිතාක් ඈත්ව සිටිය යුතු පන්දු රකින්නන් අතීතයේ මෙන්ම වර්තමානයේ ද සිටියේය.  පන්දුවට පහර දීමේ දී වඩාත් නුවණට හුරු වුනේ මෙම පන්දු රකින්නන්ට හැකිතාක් ඈතින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ය. කොරෝනාවෙන් ආරක්ෂා වීමට නම් මිනිසුන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

මාරාන්තික කොරෝනා වයිරසයෙන් හැකිතාක් ඈත්ව සිටීම, එය බෝ නොවීමට වැදගත්ම සාධකයකි. එමෙන්ම ක්‍රිකට් පිටියේ දී  පිතිකරුවන් විසින් හැකිතාක් ඈත්ව සිටිය යුතු පන්දු රකින්නන් අතීතයේ මෙන්ම වර්තමානයේ ද සිටියේය.  පන්දුවට පහර දීමේ දී වඩාත් නුවණට හුරු වුනේ මෙම පන්දු රකින්නන්ට හැකිතාක් ඈතින් පන්දුව ස්ථානගත කිරීම ය. කොරෝනාවෙන් ආරක්ෂා වීමට නම් මිනිසුන්…