චෙල්සි චෝදනාවලින් නිදහස් කරයි

48

යොවුන් කෙටිදුර ධාවන ක්‍රීඩිකාවක් වන චෙල්සි මෙලනි බෙන්දරගේ හට එල්ල වූ තහනම් උත්තේජක චෝදනා වලින් ඇය නිදහස් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජක නිවාරණ නියෝජ්‍යායතනය (SLADA) නිවේදනය කළේය. ඒ, සම්බන්ධව සිදු කරන ලද දීර්ඝ විමර්ශනයකින් අනතුරුවයි. තරගාවලිය ආරම්භයේ දී නව වාර්තා 4ක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

යොවුන් කෙටිදුර ධාවන ක්‍රීඩිකාවක් වන චෙල්සි මෙලනි බෙන්දරගේ හට එල්ල වූ තහනම් උත්තේජක චෝදනා වලින් ඇය නිදහස් කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා තහනම් උත්තේජක නිවාරණ නියෝජ්‍යායතනය (SLADA) නිවේදනය කළේය. ඒ, සම්බන්ධව සිදු කරන ලද දීර්ඝ විමර්ශනයකින් අනතුරුවයි. තරගාවලිය ආරම්භයේ දී නව වාර්තා 4ක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් 35 වැනි වරටත් සංවිධානය…