ආසියානු 2021 රග්බි කාලසටහනට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් ද?

135
Sri Lanka ready for 2021 Asia rugby
 

2020 වසරේ තිබූ තරගාවලි රැසක් කල් දැමීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සිදුවීමෙන් අනතුරුව ආසියානු රග්බි සම්මේලනය විසින් 2021 නව වසරට අදාළ ආසියානු රග්බි කාලසටහන ප්‍රකාශයට පත් කරන තිබෙනවා. එහි දී මෙම වසර තුළ ආසියානු රග්බි පිටියේ තරගාවලි හයක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර එයින් දෙකකම සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත. එනමුත් මෙරට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2020 වසරේ තිබූ තරගාවලි රැසක් කල් දැමීමට හෝ අවලංගු කිරීමට සිදුවීමෙන් අනතුරුව ආසියානු රග්බි සම්මේලනය විසින් 2021 නව වසරට අදාළ ආසියානු රග්බි කාලසටහන ප්‍රකාශයට පත් කරන තිබෙනවා. එහි දී මෙම වසර තුළ ආසියානු රග්බි පිටියේ තරගාවලි හයක් පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති අතර එයින් දෙකකම සත්කාරකත්වය ශ්‍රී ලංකාවට හිමිව ඇත. එනමුත් මෙරට…