ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ඔලිම්පික් අපේක්ෂාවන් ඉහළ නැංවේ

171
Image Courtesy: AFP/GETTY IMAGES

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත වරක් ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා ඇතුළත් කිරීමේ උත්සාහය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා ඇතුළත් වුවහොත් ලැබෙන විභව මූල්‍ය ප්‍රතිලාභය පිළිබඳව වාර්තා කරන ලෙස අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් එහි සාමාජිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකර ඇත.  අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සියලුම සාමාජිකයන් වෙත යවන ලද ප්‍රශ්නාවලියක් මඟින්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

Login

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නැවත වරක් ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා ඇතුළත් කිරීමේ උත්සාහය තවදුරටත් ඉදිරියට ගෙන යමින් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඔලිම්පික් උළෙල සඳහා ඇතුළත් වුවහොත් ලැබෙන විභව මූල්‍ය ප්‍රතිලාභය පිළිබඳව වාර්තා කරන ලෙස අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය (ICC) විසින් එහි සාමාජිකයන්ගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකර ඇත.  අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් කවුන්සිලය විසින් සියලුම සාමාජිකයන් වෙත යවන ලද ප්‍රශ්නාවලියක් මඟින්…