දිගුදුර ධාවන පිටියේ බිහි වූ හොඳම ක්‍රීඩකයා කවුරු ද?

160

දිගුදුර ධාවනය එසේත් නොමැති නම් මැරතන් තරග ඇතුළු විශාල දුරක් අවසන් කළ යුතු තරග පිළිබඳව කියූ සැණින් බොහෝ දෙනෙකුටම පාහේ සිහිවන්නේ ඉතියෝපියානු, කෙන්යානු වැනි අප්‍රිකානු රටවල සිටින කළු ජාතික ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිළිබඳව කිවහොත් නිවැරදිය. කෙටිදුර ධාවනයේ සහ මැදිදුර ධාවනය බොහෝ විට වේගය මතම ජයග්‍රහණය රඳා පැවතියත් දිගුදුර ධාවනයේ දී වේගයට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

දිගුදුර ධාවනය එසේත් නොමැති නම් මැරතන් තරග ඇතුළු විශාල දුරක් අවසන් කළ යුතු තරග පිළිබඳව කියූ සැණින් බොහෝ දෙනෙකුටම පාහේ සිහිවන්නේ ඉතියෝපියානු, කෙන්යානු වැනි අප්‍රිකානු රටවල සිටින කළු ජාතික ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පිළිබඳව කිවහොත් නිවැරදිය. කෙටිදුර ධාවනයේ සහ මැදිදුර ධාවනය බොහෝ විට වේගය මතම ජයග්‍රහණය රඳා පැවතියත් දිගුදුර ධාවනයේ දී වේගයට…