පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලියට කොළ එළියක්

163

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ. අප්‍රේල් 21 සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය පැවැත්වීම දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමූ අතර මාස කීපයක විධිමත් සංවිධානයකින් අනතුරුව එම තරගාවලිය ඔක්තෝබර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට සූදානම් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තහවුරු කර සිටියා. …

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය එළඹෙන ඔක්තෝබර් මාසයේ දී ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ. අප්‍රේල් 21 සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා තරගාවලිය පැවැත්වීම දින නියමයක් නොමැතිව කල්දැමූ අතර මාස කීපයක විධිමත් සංවිධානයකින් අනතුරුව එම තරගාවලිය ඔක්තෝබර් මාසයේ දී පැවැත්වීමට සූදානම් බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තහවුරු කර සිටියා. …