කළුතර බාලිකා හා ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයට ශූරතා

368
 

කළුතර දිස්ත්‍රික් මයිලෝ දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලිය පසුගිය දා වර්නන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී වයස අවුරුදු 19න් පහළ හා 17න් පහළ ශූරතා ජයග්‍රහණය කිරීමට කළුතර බාලිකා විද්‍යාලය සමත් වූ අතර කළුතර ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය වයස අවුරුදු 15න් පහළ හා 13න් පහළ ශූරතා ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. අවසන්…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

කළුතර දිස්ත්‍රික් මයිලෝ දැල්පන්දු ශූරතා තරගාවලිය පසුගිය දා වර්නන් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩා සංකීර්ණයේ දී පැවැත්විය. එහි දී වයස අවුරුදු 19න් පහළ හා 17න් පහළ ශූරතා ජයග්‍රහණය කිරීමට කළුතර බාලිකා විද්‍යාලය සමත් වූ අතර කළුතර ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමය වයස අවුරුදු 15න් පහළ හා 13න් පහළ ශූරතා ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් විය. අවසන්…