රග්බි ආකෘතිය සංශෝධනය කරන්නට සාකච්ඡා

1074

අවසාන වතාවට අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ආකෘතිය වෙනස් වූයේ 2014 වසරේ දී වූ අතර එම සංශෝධනයේ දී පාසල් රග්බි තරගාවලිය වඩාත් සංකීර්ණ විය. ගෙවී ගිය සති කිහිපයේ ඇතිවූ සිදුවීම් නිසා හා මේ ආකෘතියේ ඇති අතිශය තරගකාරී බව අඩු කිරීමට නව තරගාවලි ආකෘතියක් හඳුන්වා දීමට හෝ පවතින ආකෘතිය සංශෝධනය කිරීමට…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

අවසාන වතාවට අන්තර් පාසල් ලීග් රග්බි තරගාවලියේ ආකෘතිය වෙනස් වූයේ 2014 වසරේ දී වූ අතර එම සංශෝධනයේ දී පාසල් රග්බි තරගාවලිය වඩාත් සංකීර්ණ විය. ගෙවී ගිය සති කිහිපයේ ඇතිවූ සිදුවීම් නිසා හා මේ ආකෘතියේ ඇති අතිශය තරගකාරී බව අඩු කිරීමට නව තරගාවලි ආකෘතියක් හඳුන්වා දීමට හෝ පවතින ආකෘතිය සංශෝධනය කිරීමට…