සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ දක්ෂතා

700

2018 වසරේ දී පාසල් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී වන අවසන් පාසල් ක්‍රීඩා සැණකෙළිය සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා උළෙලයි. ඔක්තෝබර් 1 සිටි 5 දක්වා දින පහක් පුරාවට කොළඹ සුගතදාස ධාවන පථයේ දී පාසල් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 5000කට අධික ප්‍රමාණයක්, වයස් කාණ්ඩ 5ක් යටතේ දී සටන් වැදුණු අතර එම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අතරින් දක්ෂතා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

2018 වසරේ දී පාසල් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් සහභාගී වන අවසන් පාසල් ක්‍රීඩා සැණකෙළිය සමස්ත ලංකා පාසල් මලල ක්‍රීඩා උළෙලයි. ඔක්තෝබර් 1 සිටි 5 දක්වා දින පහක් පුරාවට කොළඹ සුගතදාස ධාවන පථයේ දී පාසල් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 5000කට අධික ප්‍රමාණයක්, වයස් කාණ්ඩ 5ක් යටතේ දී සටන් වැදුණු අතර එම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් අතරින් දක්ෂතා…