යුද හමුදා සහය දිවීමෙන් නව ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක්

137

05 වැනි යුද හමුදා සහය දිවීමේ සැණකෙළිය සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් සහ නව තරග වාර්තා 3ක් සමඟිනි. ඒ අතරට පිරිමි මීටර 1500, කාන්තා මීටර 200 සහ කාන්තා මිශ්‍ර සහය දිවීම යන ඉසව් ඇතුළත් විය. ​වාර්තා තියාගෙන ගෙදර ඉන්න වුන ජයග්‍රාහකයන් 97 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Get Subscription

Already Subscribed?

05 වැනි යුද හමුදා සහය දිවීමේ සැණකෙළිය සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී නිමාව දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා වාර්තා දෙකක් සහ නව තරග වාර්තා 3ක් සමඟිනි. ඒ අතරට පිරිමි මීටර 1500, කාන්තා මීටර 200 සහ කාන්තා මිශ්‍ර සහය දිවීම යන ඉසව් ඇතුළත් විය. ​වාර්තා තියාගෙන ගෙදර ඉන්න වුන ජයග්‍රාහකයන් 97 වැනි ජාතික මලල ක්‍රීඩා…