මැරතන් ඉසව්වේ ප්‍රථම ස්ථානය ධම්මික හා නිසංසලාට

132

45 වන වරට පැවැත්වෙන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල මෙවර අනුරාධපුරයේදී ආරම්භ වූ අතර මැරතන් සහ ඇවිදීමේ තරග ඉසව්වන් ප්‍රථමයෙන්ම පවත්වන ලදී. එහිදී පිරිමි මැරතන් තරගයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ධම්මික ක්‍රීඩකයා සමත්වූ අතර කාන්තා මැරතන් තරගයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට නිසංසලා බණ්ඩාර ක්‍රීඩිකාවට හැකිවිය. තහනම් උත්තේජක චෝදනාවකින් ගයන්තිකාට ලෝකඩ පදක්කම පසුගිය…

Continue Reading

Subscribe to get unlimited access to ThePapare.com Content

Login/Register

45 වන වරට පැවැත්වෙන ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙල මෙවර අනුරාධපුරයේදී ආරම්භ වූ අතර මැරතන් සහ ඇවිදීමේ තරග ඉසව්වන් ප්‍රථමයෙන්ම පවත්වන ලදී. එහිදී පිරිමි මැරතන් තරගයෙන් ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට ධම්මික ක්‍රීඩකයා සමත්වූ අතර කාන්තා මැරතන් තරගයේ ප්‍රථම ස්ථානය දිනා ගැනීමට නිසංසලා බණ්ඩාර ක්‍රීඩිකාවට හැකිවිය. තහනම් උත්තේජක චෝදනාවකින් ගයන්තිකාට ලෝකඩ පදක්කම පසුගිය…